Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

STATUT STOWARZYSZENIA:
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZABYTKÓW KOLENICTWA

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Wielkopolskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie ma prawo używać symbolu graficznego i pieczęci, a także innych odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji.
2. Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności, zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§4

1. Celami działania Towarzystwa są:
a. Ochrona zabytków kolejnictwa.
b. Ochrona nieczynnych linii kolejowych.
c. Popularyzacja turystyki kolejowej na szlakach kolejowych.
d. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
e. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
f. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
g. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
h. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
i. Turystyka i krajoznawstwo.
j. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
k. Promocja i organizacja wolontariatu.
l. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
m. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
n. Rewitalizacja w zakresie kolejnictwa.
o. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

§5

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. Współpracę ze spółkami z grupy PKP, prywatnymi przewoźnikami, samorządem lokalnym, i innymi podmiotami z sektora publicznego oraz prywatnego.
2. Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony zabytków kolejnictwa.
3. Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań prowadzących do renowacji zabytkowego taboru należącego do Towarzystwa lub przezeń wykorzystywanego na podstawie odrębnych umów, ale również należących do podmiotów współpracujących z Towarzystwem.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
5. Organizowanie spotkań, sympozjów, seminariów, wykładów, kongresów, zgromadzeń publicznych, warsztatów i szkoleń.
6. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia.
7. Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych związanych z celami Stowarzyszenia.
8. Utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą.
9. Organizowanie Młodzieżowych klubów i kół wolontariatu.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§6

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a. Członków zwyczajnych, b. Członków wspierających, c. Członków honorowych.
3. Członków Stowarzyszenia przyjmuje, na pisemny wniosek kandydata, Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 3 członków zarządu.
4. W razie odmowy przyjęcia na członka Stowarzyszenia kandydat może odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§7

a. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która popiera działalność Stowarzyszenia, identyfikuje się z jego celami, współpracuje w realizacji zadań statutowych oraz zgłosi pisemną deklarację przystąpienia.
b. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
c. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§8

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. Udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. Zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
b. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
c. Uczestniczenia w walnych zebraniach członków, d. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
e. Regularnego opłacania składek.

§9

1. Członkowie honorowi mają obowiązek:
1. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§10

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§11

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 1. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd:
a. Z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
b. Z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. Ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
5. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE I ORGANY STOWARZYSZENIA
§12
Władzami i organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§13

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzaniu głosowania tajnego.
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Stowarzyszenia.
3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
4. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§14

Uchwały Stowarzyszenia podejmowane są:
1. Przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Przez Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
3. Komisję Rewizyjną w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§15

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków telefonicznie, e-mailowo lub listem poleconym, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: a. Z własnej inicjatywy,
b. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad zgłoszonymi wnioskami lub żądaniami.

§16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie zmian statutu, przy obecności połowy członków zwykłą większością głosów.
3. Wybór i odwoływanie władz i organów Stowarzyszenia.
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
9. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
10. Decydowanie w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia.
11. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.


ZARZĄD
§17

1. Zarząd jest władzą wykonawczą, powoływany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się od 3 do 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz członków zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes,
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
5. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia. Gdy ma miejsce równowaga głosów, decydujący głos należy do prezesa.

§18

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. Zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
f. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia i członków Zarządu, organizację wolontariatu i angażowanie wolontariuszy,
g. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
h. Zwoływanie Walnego Zebrania,
i. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
j. Uchwalanie regulaminów, powoływanie ciał konsultacyjno-doradczych.
2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału, w tym Przewodniczącego lub Sekretarza. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.


KOMISJA REWIZYJNA
§19

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 2 do 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
a. Pozostające z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. Skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Komisja Rewizyjna ze swojego składu wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i go odwołuje. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia i kieruje jej pracami.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a. Kontrolowanie, co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami,
b. Przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,
c. Ocena rocznego sprawozdania finansowego,
d. Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
e. Wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Na żądanie upoważnionego członka Komisji Rewizyjnej władze Stowarzyszenia zobowiązane są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
7. Komisja Rewizyjna spotyka się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.


Rozdział V
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
§20

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. Składki członkowskie,
b. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. Dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d. Dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
e. Dochody z własnego majątku,
f. Inne dozwolone prawem wpływy.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywanie, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


SPOSÓB REPREZENTACJI
§21

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w sprawach majątkowych i niemajątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie: Prezes i jeden członek Zarządu.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§22

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia na cele publiczne


GDPR Privacy Policy
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: wtozk.org.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Wielkopolskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa ul. Naramowicka 217B/17, 61-611 Poznań
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
  • Obsługa zapytań przez formularz
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: home.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzianości za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z ekmentów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.


© 2021 Wielkopolskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa. All Rights Reserved. Powered by WTOZK