WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO
OCHRONY ZABYTKÓW KOLEJNICTWA

STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Wielkopolskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest gmina Stęszew.

3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Stowarzyszenie ma prawo używać symbolu graficznego i pieczęci, a także innych odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji.

2. Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Członkostwo w Stowarzyszeniu ma charakter dobrowolny.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4

1. Celami działania Towarzystwa są:

 1. działanie na rzecz ochrony zabytków ze szczególnym uwzględnieniem zabytków kolejnictwa;
 2. działanie na rzecz ochrony nieczynnych linii kolejowych i mienia kolejowego;
 3. popularyzacja turystyki kolejowej;
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 7. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 8. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 9. turystyka i krajoznawstwo;
 10. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 11. promocja i organizacja wolontariatu;
 12. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 13. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 14. rewitalizacja w zakresie kolejnictwa;
 15. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

§ 5

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. współpracę ze spółkami z grupy PKP, prywatnymi przewoźnikami, samorządem lokalnym i innymi podmiotami z sektora publicznego oraz prywatnego;
 2. inicjowanie i/lub podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony zabytków kolejnictwa;
 3. inicjowanie i/lub podejmowanie działań prowadzących do renowacji mienia należącego do Stowarzyszenia lub przezeń wykorzystywanego, lub należącego do podmiotów współpracujących na podstawie odrębnych umów;
 4. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno – promocyjnej i edukacyjno – szkoleniowej;
 5. organizowanie spotkań, sympozjów, seminariów, wykładów, kongresów, zgromadzeń publicznych, warsztatów i szkoleń;
 6. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia;
 7. inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych związanych z celami Stowarzyszenia;
 8. utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą;
 9. organizowanie klubów i kół wolontariatu.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 6

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków wspierających;
 3. członków honorowych.

3. Członków Stowarzyszenia przyjmuje, na pisemny wniosek kandydata, Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków zarządu.

4. W razie odmowy przyjęcia na członka Stowarzyszenia kandydat może odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która popiera działalność Stowarzyszenia, identyfikuje się z jego celami, współpracuje w realizacji zadań statutowych oraz zgłosi pisemną deklarację przystąpienia.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 8

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 3. udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 2. brać udział w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
 3. uczestniczyć w walnych zebraniach członków;
 4. przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 5. regularnie opłacać składki.
§ 9

Członkowie honorowi mają obowiązek:

 1. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 2. przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 10

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w sprawach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 11

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu.

2. Wykluczenia przez Zarząd:

 1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy;
 2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

4. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

5. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE I ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 12

Władzami i organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków;

2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna.

§ 13

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Stowarzyszenia.

3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

4. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 14

Uchwały Stowarzyszenia podejmowane są przez:

1. Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

2. Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Komisję Rewizyjną w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 15

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków telefonicznie, e-mailowo, listem poleconym lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy;
 2. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad zgłoszonymi wnioskami lub żądaniami.

7. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków w formie zdalnej, w sposób zaakceptowany przez członków stowarzyszenia.

8. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności wymagających pilnej decyzji Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd może zainicjować wypracowanie tej decyzji w drodze uzgodnień za pomocą poczty elektronicznej, faksu, korespondencji itp. – bez konieczności zwoływania posiedzenia tych organów. Z uzgodnień dokonanych w takim trybie sporządza się protokół, do którego dołącza się wydruki korespondencji i stanowisk poszczególnych członków w/w gremiów.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie zmian statutu, przy obecności połowy członków zwykłą większością głosów;
 3. wybór i odwoływanie władz i organów Stowarzyszenia;
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub nadania członkostwa honorowego;
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
 10. decydowanie w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia.

ZARZĄD

§ 17

1. Zarząd jest władzą wykonawczą, powoływany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się od 3 do 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz członków zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes,

4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

5. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia. Gdy ma miejsce równowaga głosów, decydujący głos należy do prezesa.

6. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przeprowadzenie Posiedzenia Zarządu w formie zdalnej, w sposób zaakceptowany przez członków zarządu.

§ 18

1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
 5. zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami;
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia i członków Zarządu, organizację wolontariatu i angażowanie wolontariuszy;
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 8. zwoływanie Walnego Zebrania;
 9. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
 10. uchwalanie regulaminów, powoływanie ciał konsultacyjno-doradczych;
 11. ustalanie wysokości składki członkowskiej.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Przewodniczącego lub Sekretarza. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 19

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 2 do 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

 1. pozostające z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie, co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami;
 2. przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych;
 3. ocena rocznego sprawozdania finansowego;
 4. występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
 5. wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu.

5. Komisja Rewizyjna ze swojego składu wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i go odwołuje. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia i kieruje jej pracami.

6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Na żądanie upoważnionego członka Komisji Rewizyjnej władze Stowarzyszenia zobowiązane są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.

7. Komisja Rewizyjna spotyka się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Rozdział V

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 20

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie;
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;
 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
 4. dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
 5. dochody z własnego majątku;
 6. inne dozwolone prawem wpływy.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywanie, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4. Stowarzyszenie może przyjmować depozyty na podstawie odrębnych umów. Sposób i zakres gospodarowania depozytem przez Stowarzyszenie zostaje uregulowany w tychże umowach.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 21

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w sprawach majątkowych i niemajątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie: Prezes i jeden członek Zarządu, po wcześniejszym, formalnym powiadomieniu pozostałych członków zarządu.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną, która przedstawia Walnemu Zebraniu Członków propozycje zagospodarowania majątku stowarzyszenia.

3. Uchwałę o przeznaczeniu majątku podejmuje Walne Zebranie Członków  po zapoznaniu się z propozycjami komisji likwidacyjnej.